SpreadJS 14
GC.Spread.Pivot.PivotTableStyle Namespace / borderHorizontal type
In This Topic
  borderHorizontal type
  In This Topic
  Inheritance Hierarchy

  Object
     GC.Spread.Pivot.PivotTableStyle.borderHorizontal

  See Also